skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Compensation to whole body active rotation perturbation

Rossi, S ; Gazzellini, S ; Petrarca, M ; Patanè, F ; Salfa, I ; Castelli, E ; Cappa, P

Gait & Posture, January 2014, Vol.39(1), pp.621-624 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-6362 ; E-ISSN: 1879-2219 ; DOI: 10.1016/j.gaitpost.2013.06.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...