skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Genome-wide signatures of convergent evolution in echolocating mammals

Parker, Joe ; Tsagkogeorga, Georgia ; Cotton, James A ; Liu, Yuan ; Provero, Paolo ; Stupka, Elia ; Rossiter, Stephen J

Nature, 10 October 2013, Vol.502(7470), pp.228-31 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1476-4687 ; PMID: 24005325 Version:1 ; DOI: 10.1038/nature12511

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...