skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Standardization of user interfaces for lighting controls

Nordman, Bruce ; Granderson, Jessica ; Cunningham, Kelly

Computer Standards & Interfaces, 2/2012, Vol.34(2), pp.273-279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09205489 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.csi.2011.10.003

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...