skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Complications of giant cell arteritis

Malmvall, Bo-Eric

Bailliere's Clinical Rheumatology, 1991, Vol.5(3), pp.461-473

ISSN: 0950-3579 ; DOI: 10.1016/S0950-3579(05)80065-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Complications of giant cell arteritis
  • Tác giả: Malmvall, Bo-Eric
  • Chủ đề: Giant Cell Arteritis -- Complications
  • Là 1 phần của: Bailliere's Clinical Rheumatology, 1991, Vol.5(3), pp.461-473
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0950-3579 ; DOI: 10.1016/S0950-3579(05)80065-2

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...