skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Are there any antirheumatic drugs that modify the course of ankylosing spondylitis?

Laurent, Rodger

Bailliere's Clinical Rheumatology, 1990, Vol.4(2), pp.387-400

ISSN: 0950-3579 ; DOI: 10.1016/S0950-3579(05)80026-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...