skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fibromyalgia—which is the best treatment? A personalized, comprehensive, ambulatory, patient-involved management programme

Masi, Alfonse T. ; Yunus, Muhammad B.

Bailliere's Clinical Rheumatology, 1990, Vol.4(2), pp.333-370

ISSN: 0950-3579 ; DOI: 10.1016/S0950-3579(05)80024-X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Fibromyalgia—which is the best treatment? A personalized, comprehensive, ambulatory, patient-involved management programme
  • Tác giả: Masi, Alfonse T. ; Yunus, Muhammad B.
  • Chủ đề: Medicine
  • Là 1 phần của: Bailliere's Clinical Rheumatology, 1990, Vol.4(2), pp.333-370
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0950-3579 ; DOI: 10.1016/S0950-3579(05)80024-X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...