skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The watching eyes phenomenon: The role of a sense of being seen and public self‐awareness

Pfattheicher, Stefan ; Keller, Johannes

European Journal of Social Psychology, August 2015, Vol.45(5), pp.560-566 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0046-2772 ; E-ISSN: 1099-0992 ; DOI: 10.1002/ejsp.2122

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...