skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

User interfaces metamodel based on graphs

Lumertz, Paulo Roberto ; Ribeiro, Leila ; Duarte, Lucio Mauro

Journal of Visual Languages & Computing, 02/2016, Vol.32, C, pp.1-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045926X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvlc.2015.10.026

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...