skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Providing RIA user interfaces with accessibility properties

Linaje, Marino ; Lozano-Tello, Adolfo ; Perez-Toledano, Miguel A. ; Preciado, Juan Carlos ; Rodriguez-Echeverria, Roberto ; Sanchez-Figueroa, Fernando

Journal of Symbolic Computation, 02/2011, Vol.46(2), pp.207-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07477171 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jsc.2010.08.008

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...