skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

International public relations’ influence on media coverage and public perceptions of foreign countries

Lee, Suman ; Hong, Hyehyun

Public Relations Review, September 2012, Vol.38(3), pp.491-493 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2012.03.007

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    International public relations’ influence on media coverage and public perceptions of foreign countries
  • Tác giả: Lee, Suman ; Hong, Hyehyun
  • Chủ đề: International Public Relations ; Public Diplomacy ; National Image
  • Là 1 phần của: Public Relations Review, September 2012, Vol.38(3), pp.491-493
  • Mô tả: Highlights► We examine international PR's influence on news and public toward other countries. ► Public relations of other countries increased its importance in the U.S. media. ► Prominent news coverage on a country leads to public's perception of importance. ► Positive news coverage on a country leads to public's favorable feeling. The purpose of this study is to examine the influence of international public relations on a target country's news coverage and public perceptions toward other countries. This study proposed a public relations influence model of national image formation and tested its relationships based on 27 countries’ public relations effort targeting the U.S. news coverage and publics. This study found that (1) public relations of other countries in the U.S. had a direct impact on how significantly the U.S. public perceived those countries; (2) the more prominently and favorably foreign countries were covered by the U.S. news media, the more significantly and favorably the U.S. public perceived and felt toward those countries.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2012.03.007

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...