skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Learning user interfaces by exploration

de Mul, Sjaak ; van Oostendorp, Herre

Acta Psychologica, 04/1996, Vol.91(3), pp.325-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00016918 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0001-6918(95)00060-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...