skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A flexible data acquisition system for storing the interactions on mashup user interfaces

Fernández-García, Antonio Jesús ; Iribarne, Luis ; Corral, Antonio ; Criado, Javier ; Wang, James Z.

Computer Standards & Interfaces, 08/2018, Vol.59, C, pp.10-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09205489 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.csi.2018.02.002

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...