skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effect of a functional food based breakfast on cognitive performance

Kennedy, S. ; Clegg, M. ; Ryan, L.

Appetite, 1 June 2016, Vol.101, pp.233-233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2016.02.118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The effect of a functional food based breakfast on cognitive performance
  • Tác giả: Kennedy, S. ; Clegg, M. ; Ryan, L.
  • Chủ đề: Functional Foods
  • Là 1 phần của: Appetite, 1 June 2016, Vol.101, pp.233-233
  • Mô tả: To link to full-text access for this article, visit this link: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2016.02.118 Byline: S. Kennedy, M. Clegg, L. Ryan Author Affiliation: Functional Food Centre, Oxford Brookes University, Oxford, OX3 0BP, UK
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2016.02.118

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...