skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Detecting differences between portion sizes: Discrimination differs when making simultaneous or memory-based comparisons

Mccaig, D.C ; Ferriday, D ; Benton, C.P ; Brunstrom, J.M ; Rogers, P.J

Appetite, 01 December 2016, Vol.107, pp.688-688 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2016.08.069

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...