skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

RBPJ inhibits the movability of endometrial carcinoma cells by miR-155/NF-κB/ROS pathway

Xiao Y ; Wang X ; Dong X ; Zhang Y ; Liu H

OncoTargets and Therapy, 01 October 2019, Vol.12, pp.8075-8084 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1178-6930 ; E-ISSN: 1178-6930

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...