skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Preface to the special issue on Software Support for User Interface Description Languages (UIDL 2011)

López-Jaquero, Víctor ; Vanderdonckt, Jean

Science of Computer Programming, 15 June 2014, Vol.86, pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423 ; DOI: 10.1016/j.scico.2013.10.001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Preface to the special issue on Software Support for User Interface Description Languages (UIDL 2011)
  • Tác giả: López-Jaquero, Víctor ; Vanderdonckt, Jean
  • Là 1 phần của: Science of Computer Programming, 15 June 2014, Vol.86, pp.1-2
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0167-6423 ; DOI: 10.1016/j.scico.2013.10.001

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...