skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Scaling up a treatment to simultaneously remove persistent organic pollutants and heavy metals from contaminated soils

Rivero-Huguet, Mario ; Marshall, William D.

Chemosphere, 2011, Vol.83(5), pp.668-673 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2011.02.007

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...