skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Recovery capabilities of Xenopus laevis after exposure to Cadmium and Zinc

Mouchet, F ; Teaniniuraitemoana, V ; Baudrimont, M ; Daffe, G ; Gauthier, L ; Gonzalez, P

Chemosphere, November 2015, Vol.139, pp.117-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2015.05.103

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...