skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A biomonitoring study: Heavy metals in macroalgae from eastern Aegean coastal areas

Akcali, Idil ; Kucuksezgin, Filiz

Marine Pollution Bulletin, March 2011, Vol.62(3), pp.637-645 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2010.12.021

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...