skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of short term external perturbations on bacterial ecology and activities in a partial nitritation and anammox reactor

Wu, Sha ; Bhattacharjee, Ananda S. ; Weissbrodt, David G. ; Morgenroth, Eberhard ; Goel, Ramesh

Bioresource Technology, November 2016, Vol.219, pp.527-535 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.07.118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...