skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Case 26-2014: A 21-Month-Old Boy with Lethargy, Respiratory Distress, and Abdominal Distention: A 21-Month-Old Boy with Lethargy, Respiratory Distress, and Abdominal Distention

Cabot, Richard C. ; Rosenberg, Eric S. ; Harris, Nancy Lee ; Shepard, Jo-Anne O. ; Cort, Alice M. ; Ebeling, Sally H. ; Mcdonald, Emily K. ; Klig, Jean E. ; Sharma, Amita ; Skolnik, Aaron B.

The New England Journal of Medicine, 21 August 2014, Vol.371(8), pp.767-773 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; DOI: 10.1056/NEJMcpc1400834

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...