skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Immune Response Modeling of Interferon β-Pretreated Influenza Virus-Infected Human Dendritic Cells

Qiao, Liang ; Phipps-Yonas, Hannah ; Hartmann, Boris ; Moran, Thomas M. ; Sealfon, Stuart C. ; Hayot, Fernand

Biophysical Journal, 2010, Vol.98(4), pp.505-514 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3495 ; DOI: 10.1016/j.bpj.2009.10.049

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...