skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

293. The "Cytokine Fingerprint" of Perinatal Depression and Anxiety

Osborne, Lauren ; Yenokyan, Gayane ; Fei, Kezhen ; Kraus, Thomas ; Moran, Thomas ; Monk, Catherine ; Sperling, Rhoda

Biological Psychiatry, 15 May 2017, Vol.81(10), pp.S120-S121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3223 ; DOI: 10.1016/j.biopsych.2017.02.307

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    293. The "Cytokine Fingerprint" of Perinatal Depression and Anxiety
  • Tác giả: Osborne, Lauren ; Yenokyan, Gayane ; Fei, Kezhen ; Kraus, Thomas ; Moran, Thomas ; Monk, Catherine ; Sperling, Rhoda
  • Chủ đề: Cytokines ; Depression (Mood Disorder)
  • Là 1 phần của: Biological Psychiatry, 15 May 2017, Vol.81(10), pp.S120-S121
  • Mô tả: To link to full-text access for this article, visit this link: http://dx.doi.org/10.1016/j.biopsych.2017.02.307 Byline: Lauren Osborne (1), Gayane Yenokyan (2), Kezhen Fei (3), Thomas Kraus (3), Thomas Moran (3), Catherine Monk (4), Rhoda Sperling (3) Author Affiliation: (1) Johns Hopkins School of Medicine (2) Johns Hopkins School of Public Health (3) Icahn School of Medicine Mt. Sinai (4) Columbia University
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0006-3223 ; DOI: 10.1016/j.biopsych.2017.02.307

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...