skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

For love of metals

Carafoli, Ernesto ; Klee, Claude B.

Biochemical and Biophysical Research Communications, 27 November 2015, Vol.467(4), pp.611-611 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; DOI: 10.1016/j.bbrc.2015.09.134

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    For love of metals
  • Tác giả: Carafoli, Ernesto ; Klee, Claude B.
  • Chủ đề: Metals
  • Là 1 phần của: Biochemical and Biophysical Research Communications, 27 November 2015, Vol.467(4), pp.611-611
  • Mô tả: To link to full-text access for this article, visit this link: http://dx.doi.org/10.1016/j.bbrc.2015.09.134 Byline: Ernesto Carafoli Author Affiliation: Venetian Institute of Molecular Medicine, University of Padova, Italy
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0006-291X ; DOI: 10.1016/j.bbrc.2015.09.134

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...