skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Shifting Frontiers: Historical transformatións of identities in Latin America

Wilson, Richard

Bulletin of Latin American Research, 1995, Vol.14(1), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3050 ; DOI: 10.1016/0261-3050(94)00028-F

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Shifting Frontiers: Historical transformatións of identities in Latin America
  • Tác giả: Wilson, Richard
  • Chủ đề: Cultural Identity ; Latin America ; History
  • Là 1 phần của: Bulletin of Latin American Research, 1995, Vol.14(1), pp.1-7
  • Mô tả: Article introduces theme of this special issue, which explores the heterogeneous transformations of American and European identities from the 1500s to the present.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0261-3050 ; DOI: 10.1016/0261-3050(94)00028-F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...