skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Magnetic relaxation in pre-annealed amorphous (fe 0.1 ni 0.35 co 0.55 ) 78 si 8 b 14

Zhang Yan Zhong

Journal of Physics F: Metal Physics, 1987, Vol.17(3), pp.767-777

ISSN: 0305-4608 ; E-ISSN: ; DOI: 10.1088/0305-4608/17/3/020

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...