skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Expansión de los derechos de las víctimas en el proceso penal mexicano: entre la demagogia y la impunidad

López Betancourt, Eduardo ; Fonseca Luján, Roberto Carlos

Revista Criminalidad, 01 August 2016, Vol.58(2), pp.209-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1794-3108

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...