skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rabies in the Dutch East Indies a century ago – A spatio-temporal case study in disease emergence

Ward, Michael P.

Preventive Veterinary Medicine, 1 April 2014, Vol.114(1), pp.11-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-5877 ; DOI: 10.1016/j.prevetmed.2014.01.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...