skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cristhian Uribe. La intención develada. Estudios sobre música y construcción social

Vera Rivera, Santiago

Revista musical chilena, 01 June 2009, Vol.63(211), pp.102-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27902009000100012

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Cristhian Uribe. La intención develada. Estudios sobre música y construcción social
  • Tác giả: Vera Rivera, Santiago
  • Chủ đề: Music ; Music
  • Là 1 phần của: Revista musical chilena, 01 June 2009, Vol.63(211), pp.102-104
  • Ngôn ngữ: Portuguese
  • Số nhận dạng: ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27902009000100012

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...