skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Iván Barrientos Garrido. Luigi Stefano Giarda: Una luz en la historia de la música chilena

Vera Rivera, Santiago

Revista musical chilena, 01 June 2007, Vol.61(207), pp.104-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27902007000100010

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Iván Barrientos Garrido. Luigi Stefano Giarda: Una luz en la historia de la música chilena
  • Tác giả: Vera Rivera, Santiago
  • Chủ đề: Music ; Music
  • Là 1 phần của: Revista musical chilena, 01 June 2007, Vol.61(207), pp.104-106
  • Ngôn ngữ: Portuguese
  • Số nhận dạng: ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27902007000100010

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...