skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Juan Amenábar, compositor chileno: Obras electroacústicas

Vera Rivera, Santiago

Revista musical chilena, 01 July 2000, Vol.54(194), pp.119-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27902000019400022

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Juan Amenábar, compositor chileno: Obras electroacústicas
  • Tác giả: Vera Rivera, Santiago
  • Chủ đề: Music ; Music
  • Là 1 phần của: Revista musical chilena, 01 July 2000, Vol.54(194), pp.119-119
  • Ngôn ngữ: Portuguese
  • Số nhận dạng: ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27902000019400022

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...