skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Insuficiencia cardiaca refractaria en paciente tratada con bevacizumab

Garcipérez de Vargas, F.J ; Gómez-Barrado, J.J ; Ortiz, C ; Mendoza, J ; Sánchez-Calderón, P ; Marcos, G

Medicina Intensiva, 01 November 2012, Vol.36(8), pp.589-590 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0210-5691 ; DOI: 10.1016/j.medin.2012.01.009

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...