skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Creación, destrucción y reasignación del empleo en el sector manufacturero colombiano

Melo, Ligia ; Ballesteros, Carlos

Revista de Economía Institucional, 2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01245996 ; E-ISSN: 23462450

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...