skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cuantificacion de ivermectina eliminada en materia fecal de novillos tratados

Moreno-Morales, Jenny Carolina ; Andrade-Becerra, Roy Jose ; Pulido-Medellin, Martin Orlando

Ciencia y Agricultura, 2015, Vol.12(1), p.97(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-8420

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...