skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SBQ apresenta candidatura do Brasil para sediar o Congresso Mundial de Química da IUPAC em 2017

Andricopulo, Adriano D ; Galembeck, Fernando ; Ferreira, Vitor F

Química Nova, January 2013, Vol.36(4), pp.493-493 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-7064 ; DOI: 10.1590/S0100-40422013000400001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...