skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Corrigendum

Anonymous;

Bulletin of the World Health Organization, 01 April 2015, Vol.93(4), pp.284-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.15.100415

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Corrigendum
  • Tác giả: Anonymous
  • Chủ đề: Health Policy & Services ; Medicine
  • Là 1 phần của: Bulletin of the World Health Organization, 01 April 2015, Vol.93(4), pp.284-284
  • Ngôn ngữ: Portuguese
  • Số nhận dạng: ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.15.100415

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...