skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Brazil and the economic, political, and environmental multilateralism: the Lula years (2003-2010)

Visentini, Paulo G. Fagundes ; Silva, André Luiz Reis Da

Revista Brasileira de Política Internacional, 01 December 2010, Vol.53(spe), pp.54-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1983-3121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292010000300004

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...