skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Supportive User Interfaces for MOCOCO (Mobile, Contextualized and Collaborative) Applications

David, Bertrand T ; Chalon, René ; Delomier, Florent

HCI International 2013, 21 - 26 July 2013, July 2013, pp.29-38 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-39342-6_4

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...