skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Editorial

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, April 2009, Vol.30(2), pp.77-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660060903000201

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Editorial
  • Tác giả: Fonder, Mark
  • Chủ đề: Music
  • Là 1 phần của: Journal of Historical Research in Music Education, April 2009, Vol.30(2), pp.77-78
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660060903000201

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...