skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Self-represented witnessing: the use of social media by asylum seekers in Australia’s offshore immigration detention centres

Rae, Maria ; Holman, Rosa ; Nethery, Amy

Media, Culture & Society, May 2018, Vol.40(4), pp.479-495 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-4437 ; E-ISSN: 1460-3675 ; DOI: 10.1177/0163443717746229

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...