skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Book Review: Indigenous Peoples and Globalization: Resistance and Revitalization: Thomas D. Hall and James V. Fenelon Boulder, CO: Paradigm Publishers. 2009, 185 pp

Babones, Salvatore

Journal of Sociology, June 2010, Vol.46(2), pp.207-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1440-7833 ; E-ISSN: 1741-2978 ; DOI: 10.1177/1440783310364444

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Book Review: Indigenous Peoples and Globalization: Resistance and Revitalization: Thomas D. Hall and James V. Fenelon Boulder, CO: Paradigm Publishers. 2009, 185 pp
  • Tác giả: Babones, Salvatore
  • Chủ đề: Sociology & Social History
  • Là 1 phần của: Journal of Sociology, June 2010, Vol.46(2), pp.207-209
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1440-7833 ; E-ISSN: 1741-2978 ; DOI: 10.1177/1440783310364444

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...