skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Integrating user studies into computer graphics-related courses

Santos, B S ; Dias, P ; Silva, S ; Ferreira, C ; Madeira, J

IEEE computer graphics and applications, 2011, Vol.31(5), pp.14-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-1716 ; PMID: 24808187 Version:1 ; DOI: 10.1109/MCG.2011.78

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...