skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Desecuritizing Minority Rights: Against Determinism

Jutila, Matti

Security Dialogue, 06/2006, Vol.37(2), pp.167-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-0106 ; E-ISSN: 1460-3640 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0967010606066169

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...