skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On ethics and social responsibility: The impact of materialism, postmaterialism, and hope

Giacalone, Robert A ; Jurkiewicz, Carole L ; Deckop, John R

Human Relations, April 2008, Vol.61(4), pp.483-514 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-7267 ; E-ISSN: 1741-282X ; DOI: 10.1177/0018726708091019

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...