skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Efficacy, safety, and tolerability of dolutegravir-rilpivirine for the maintenance of virological suppression in adults with HIV-1: phase 3, randomised, non-inferiority SWORD-1 and SWORD-2 studies

Llibre, Josep M ; Hung, Chien-Ching ; Brinson, Cynthia ; Castelli, Francesco ; Girard, Pierre-Marie ; Kahl, Lesley P ; Blair, Elizabeth A ; Angelis, Kostas ; Wynne, Brian ; Vandermeulen, Kati ; Underwood, Mark ; Smith, Kim ; Gartland, Martin ; Aboud, Michael

The Lancet, 03 March 2018, Vol.391(10123), pp.839-849 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(17)33095-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...