skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Exploitation of Energy Resources in Africa and the Consequences for Minority Rights

Maxted, Julia

Journal of Developing Societies, 03/2006, Vol.22(1), pp.29-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-796X ; E-ISSN: 1745-2546 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0169796X06062967

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...