skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Civil-Military Relations Beyond Dichotomy: With Special Reference to Turkey

Sarigil, Zeki

Turkish Studies, 01 June 2011, Vol.12(2), p.265-278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-3849 ; E-ISSN: 1743-9663 ; DOI: 10.1080/14683849.2011.572633

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...