skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

James Harrington as Aristotelian

Cotton, James

Political Theory, August 1979, Vol.7(3), pp.371-389 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5917 ; E-ISSN: 1552-7476 ; DOI: 10.1177/009059177900700305

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    James Harrington as Aristotelian
  • Tác giả: Cotton, James
  • Chủ đề: Political Science
  • Là 1 phần của: Political Theory, August 1979, Vol.7(3), pp.371-389
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0090-5917 ; E-ISSN: 1552-7476 ; DOI: 10.1177/009059177900700305

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...