skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Russia's pivot to China goes astray: the impact on the Asia-Pacific security architecture

Baev, Pavel K

Contemporary Security Policy, 02 January 2016, Vol.37(1), pp.89-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1352-3260 ; E-ISSN: 1743-8764 ; DOI: 10.1080/13523260.2016.1149967

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...