skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Competing Logics of Commemoration: Cosmopolitanism and Nationalism in East Asia’s History Problem

Saito, Hiro ; Wang, Yoko

Sociological Perspectives, June 2014, Vol.57(2), pp.167-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0731-1214 ; E-ISSN: 1533-8673 ; DOI: 10.1177/0731121414524176

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...