skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Slavic Countries: MEHNERT, KLAUS. Stalin Versus Marx: The Stalinist Historical Doctrine. Trans lated from the German by E. W. Dickes. Pp. 128. London: George Allen and Unwin (distributed in the U. S. by The Macmillan Company), 1952, 1953. $2.00

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, May 1953, Vol.287(1), pp.227-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271625328700191

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Slavic Countries: MEHNERT, KLAUS. Stalin Versus Marx: The Stalinist Historical Doctrine. Trans lated from the German by E. W. Dickes. Pp. 128. London: George Allen and Unwin (distributed in the U. S. by The Macmillan Company), 1952, 1953. $2.00
  • Tác giả: Kohn, Hans
  • Chủ đề: Social Sciences (General) ; Political Science
  • Là 1 phần của: The Annals of the American Academy of Political and Social Science, May 1953, Vol.287(1), pp.227-228
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271625328700191

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...